.     .     .

سند توسعه شهرستان

الف- اصلی ترین قابلیت های توسعه:

1- استقرار در محور ترانزیتی کریدور شرقی- غربی

2- وجود قابلیتهای معدنی سنگ ساختمانی، سنگ آهن و کانی های غیر فلزی، معادن شن، ماسه، گچ و آهن و ...

3- وجود قابلیتهای بالای کشاورزی و فراهم بودن زیر ساختهای گسترش کشت محصولات متنوع زراعی و دامی.

4- همجواری با کشور افغانستان و فراهم بودن زمینه صادرات کالا و وجود گمرک و بازارچه مرزی دوغارون.

5- وجود قابلیتهای بالا در زمینه فعالیتهای آبزی پروری با توجه به تعداد چاههای آب کشاورزی.

6- دسترسی به شبکه ریلی، با توجه به اجرای راه آهن مشهد- هرات.

7- تنوع صنایع دستی و سنتی( پارچه بافی، قالیبافی، ساز سازسی و ...)

8- تنوع قابلیتهای گردشگری طبیعی، فرهنگی و تاریخی

ب- عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه:

1- وقوع خشکسالیها و حوادث غیر مترقبه و وزش بادهای موسمی.

2- افت شدید آبهای زیر زمینی و بهره برداری های غیر مجاز و بی رویه از منابع آب.

3- کمبود نیروی انسانی متخصص و پایین بودن سطح سواد و مهارت.

4- ضعف تشکیلات و نهاده های اجرایی دولتی و خصوصی شهرستان و فراهم نبودن زمینه جذب نیروهای محلی.

5- تخریب عرصه های منابع طبیعی به منظور توسعه زمینهای کشاورزی دیم کاری.

6- آثار منفی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از مرزی بودن شهرستان.

7- کمبود امکانات و تاسیسات و فضاهای فرهنگی متناسب با قابلیتهای فرهنگی شهرستان.

8-کمبود شبکه های جاده ای و ریلی مناسب و مورد نیاز منطقه.

ج- مسائل اساسی شهرستان:

ضعف نظامهای بهره برداری و شبکه ها و تجهیزات خدماتی و ذخیره سازی محصولات کشاورزی.

2- عدم پایداری منابع آب، نشست زمین و افزایش پدیده لوله زایی در دشتهای ممنوعه و بحرانی و کاهش ظرفیت ذخیره سازی سفره های آب زیرزمینی و متروک شدن تعدادی از روستاها.

3- بحران مدیریت آبهای مرزی و مشترک با کشورهای همجوار و کمبود منابع آب در بخشهای؛ شرب شهری، کشاورزی و صنعت.

4- وجود تنوع قومی و مذهبی( طوایفی چون تیموری، بهلولی، هزاره، بربری، قرایی، سیستانی، کاخکی، خوافی، جامی و بلوچ در نقاط مختلف شهری و روستایی)

5- کمبود و ضعف زیر ساختهای شهری و روستایی و فقدان سیستم دفع بهداشتی فاضلابها و زباله .

6- بیکاری فزاینده با توجه به محرومیت شهرستان و نبود مراکز اشتغال صنعتی.

7- احساس نا امنی در مرزها و تاثیر پذیری آن در زمینه سرمایه گذاری.

8- فقر فرهنگی و اقتصادی و انحرافات اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر.

9- کمبود شدید فضاهای فرهنگی، ورزشی تفریحی و گرایش به سمت قاچاق مواد مخدر و در معرض تهاجم فرهنگی بودن.

10- پایین بودن سطح مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری رد بخشهای مختلف اقتصادی.

11- وجود دام غیر مجاز و بیش از حد ظرفیت مراتع و بیابان زایی و حرکت شن های روان.

12- پایین بودن سطح سواد و مهارت و بالا بودن میزان موالید و رشد جمعیت.

13- ازدواج غیر قانونی با اتباع خارجی و وجود تعداد زیادی فاقدین شناسنامه در شهرستان.

د- هدفهای بلند مدت توسعه:

1-ایجاد امنیت ÷ایدار و اعتلای سطح فرهنگی و انسجام اجتماعی منطقه.

2- افزایش سطح اشتغال و درآمد در منطقه.

3- ارتقاء سرمایه های انسانی و آموزش عمومی و گسترش مشارکت عمومی.

4- تو.سعه کشاورزی و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی با افزایش بهره وری و استفاده بهینه از نهادها.

5- افزایش بهره وری از منابع آبی موجود و توسعه آبیاری تحت فشار.

6- جلوگیری از تخریب اراضی مستعد کشاورزی در حاشیه شهرها و روستاها و نوسازی باغات و توسعه و ترویج کشتهای گلخانه ای.

7- گسترش ارتباطات اقتصادی- اجتماعی با افغانستان.

8- توسعه اماکن فرهنگی، ورزشی و گردشگری در سطح شهرستان.

9- گسترش فعالیتهای بازرگانی.

10- تعادل بخشی و جلوگیری از برداشت غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی.

ه- راهبردهای بلند مدت توسعه:

1- تقویت بنیانهای اقتصادی روستا.

2- بهینه سازی الگوههای بهره برداری از منابع تجدید شونده منابع طبیعی شهرستان.

3- بهره برداری از قابلیتهای گردشگری و تنوع فرهنگی و هنری شهرستان.

4- افزایش ضریب امنیتی شهرستان و ایجاد شرایط لازم برای امنیت سرمایه گذاری ها و جذب امکانات و منابع مالی.

5- توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات زراعی و باغی.

6- افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی.

7- افزایش راندمان آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و مهار و ذخیره آب های سطحی و اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری و تغذیه سفره های زیرزمینی.

8- جلوگیری از پیشروی کویر و کنترل بیابانزایی از طریق کاربری اصولی اراضی بویزه مراتع بیابانی.

9- شناسایی قابلیتهای معدنی و تقویت زیر ساختهای لازم و بهره برداری و فرآوری و صادرات.

10- گسترش مراکز و تنوع رشته های آموزش عالی و توسعه منابع انسانی.

11- جلب و جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

12- مهارآبهای سطحی به ویزه در رودخانه های مرزی و مشترک.

13- گستر روشهای مبارزه بیولوزیک و استفاده بهینه از سموم شیمیایی.

14- توسعه راههای نقاط دارای جاذبه گردشگری له ویزه محلهای طبیعی( دره ارزنه و ...)

15- توسعه فضاهای تفریحی و توریستی و مراکز اقامتی بین راهی.

16- شکل گیری بازارهای تخصصی واسطه ای در مرز و شهرستان با توجه به نیازهای طرفین.

17- ارتقاء سطح خدمات زیر بنایی شهری.

18- توسعه خدمات زیر بنایی و ساماندهی و ایمن سازی روستاها.

19- توسعه فعالیتهای آبخیزداری

20- حفظ و احیا مراتع و ایجاد تعادل دام و مرتع

و- سیاستهای اجرایی:

1- تشویق بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی.

2- توسعه و تجهیز مراکز فنی و حرفه ای و به خصوص مراکز سیار.

3- حمایت از توسعه صنعت حمل و نقل و ترانزیت کالا با هدف افزایش درآمد مالیاتی شهرستان.

4- توسعه کشت گلخانه ای به منظور بهره برداری از فضا به جای سطح و استفاده بهینه از منابع آب و خاک، تدوین الگوی کشت محصولات زراعی و باغی و تولید واریته های مقاوم به خشکی و شوری و گسترش آموزش و ترویج.

5- کاهش ضایعات محصولات زراعی و باغی( حمل و نقل و برداشت و نگهداری)

6- حمایت از ایجاد مراکز کشت و صنعت.

7- اجرای برنامه های لوله گذاری و کانال و ساخت استخر ذخیره آب جهت افزایش راندمان و انتقال و مصرف آب.

8- ایجاد مراکز شبانه روزی آموزشی در مراکز دهستانها.

9- فراهم نمودن زمینه صادرات بخشی از تولیدات کشاورزی به کشورهای همسایه( اغانستان) و ارتقاء سهم صادرات محصولات کشاورزی

10- تقویت گمرک دوغارون و تشکیلات بازرگانی.

11- حمایت از اصلاح و احیاء باغات میوه سرد سیری، میوه خشک و دیم بهبود کیفیت محصولات باغی و زراعی.

12- حمایت از تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و پوشش انهار با عنایت کارهای تشویقی و طرحهای الگویی در منطقه.

13- احیا و مرمت قنوات و چشمه ها و ترویج فعالیتهای آبزی پروری.

14- حمایت از توسعه پرورش شتر مرغ، کبک و طیور با رویکرد صادرات.

15- استفاده از ارقام مقاوم به شوری و خشکی، توسعه کشت مکانیزه.

16- ایجاد تسهیلات و زمینه های تشویقی جهت مصرف کنندگان بهینه از منابع آب "( پسابها و آبهای شور).

17- مشارکت در حفظ و حراست از ابخوان منطقه از طریق مشارکت در انسداد چاههای غیر مجاز.

18- حمایت از راه اندازی تشکلهای مردمی و افزایش شرکتهای تعاونی مرتعداری.

19- تقویت آموزشگاههای کاردانش و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش.

20- ایجاد مراکز فنی و حرفه ای در رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و دامپروری، گردشگری، صنعت و معدن و تجارت و بازرگانی( بویزه صادرات و واردات)

21- راه اندازی مجلات و نشریات محلی جهت انعکاس مشکلات و خواسته های مردم.

22- ایجاد مجتمع های فرهنگی و هنری و احداث ادارات فاقد ساختمان مجهز.

23- جذب مشارکت نخبگان و علماء در امر کنترل جمعیت و رفع تقابلات فرهنگی و مذهبی.

24- ایجاد ترغیب بخش خصوصی و خیریه در خصوص مشارکت در احداث مراکز مددکاری اجتماعی.

25- تقویت و توسعه مراکز آموزش عالی موجود پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و ایجاد مراکز علمی جدید خصوصا دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور ارائه خدمات علمی به داخل و خارج کشور.

26- تقویت حوزه های علمیه و مراکز دینی و مرمت و ساخت مساجد با امکانات مجهز جهت جذب جوانان.

27- فضا سازی در بناهای تاریخی و ایجاد امکانات مناسب در مراکز تاریخی توسعه و گسترش خدمات اسکان و سرویس دهی مناسب، عرضه تولیدات سنتی و بومی منطقه و خدمات بهداشتی و ردمانی.

28- اجرای سیستمهای مدرن آبیاری، لوله گذاری و پوشش انهار، احداث بناهای خاکی و احداث دهانه های آبگیر و بندهای انحرافی و تغذیه سفره های زیر زمینی آب.

29- سالماندهی و بهسازی سکونتگاههای روستایی و شناسایی مناطق آسیب ÷ذیر.

30- تسریع رد تثبیت شن های روان رد کانون هیا بحرانی فرسایش بادی.

31- تسریع رد تفکیک اراضی ملی از مستسنیات و تثبیت مالکیت دولت.

32- تقویت مراکز قرنطینه در شهرستان.

33- تسریع در مطالعات و جهت دهی تغییر دامداری سنتی به دامداری صنعتی به منظ.ور کاهش فشار دام بر عرصه های منابع طبیعی و حوزه های آبخیز

34- ایجاد مجتمع های دام و طیور و توسعه آبزی پروری.

35- اجرای طرحهای آ"بخیزداری در حوزه شهری و غیر شهری.

36- تسریع در مطالعات انرزی های تجدید پذیر در شهرستان.

37- توسعه شبکه فاضلاب شهری و تصفیه خانه

38- تجهیز و تقویت نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی شهرستان.

ز- اقدامات کلیدی و اولویت دار:

1- احداث ایستگاههای هواشناسی در دشت های کرات و باخرز

2- تسریع در اداث باند دوم محور تایباد- تربت جام- مشهد

3- مطالعه و احداث محور ارتباطی باخرز- خواف و مطالعه باند دوم تایباد- خواف

4- ایجاد شبکه ریلی( راه آهن)

5- اجرای طرح حفاظت و حمایت از عرصه های جنگلی و احیاء و اصلاح مراتع و تثبیت شن و بیانانزدایی.

6- مطالعه و اجرای طرح کنار گذر تایباد و پیش بینی کنار گذر مناسب جهت شهرها و روستاهای حاشیه محورها.

7- احداث مراکز فنی و حرفه ای تخصصی شبانه روزی با تنوع رشته ها برای دختران و پسران

8- احداث هنرستان شبانه روزی بازرگانی، کشاورزی و دامپروری، صنایع تبدیلی از جمله صنایع غذایی.

9- احداث آزمایشگاه های کنترل کیفیت محصولات زراعی و باغی به منظور صادرات

10- اجریا طرح جامع پایانه مرزی دوغارون و ایجاد اماکن و توسعه بازارهای عرضه کالا در آن.

11- احداث سیلو جهت نگهداری محصولات کشاورزی

12- ایجاد مجتمع فرهنگی- ورزشی در تایباد و سالنهای ورزشی در مراکز بخش.

13- احداث شهرک صنعتی تایباد و ناحیه صنعتی باخرز.

14- ایجاد مرکز درمان بستر باخرز

15- ایجاد و توسعه صرافی های مجاز در پایانه مسافری و مراکز مورد نیاز گردشگران

16- تهیه و اجرای طرحهای هادی و ساماندهی فضایی سکونتگاهها در معرض خطر

17- انجام عمیات زئو فیزیک هواییپتانسیل یابی مواد معدنی استراتزیک در شهرستان.

18- مطالعه و بهسازی محور باخرز - تربن جام.

19- تسریع در بهشازی و ارتقاء محور موجود تایباد- خواف به سمت کالشور

20- تکمیل مطالعات و ارتقاء محود تایباد- دوغارون.

21- مطالعه و بهسازی محور تایباد- باخرز- جعفر آباد

22- مطالعه منطقه ویزه اقتصادی شهرستان

23- مطالعه مهار آب های سطحی با ایجاد سدها

24- ایجاد مجتمع های گلخانه ای

25- ارتقاء و بهسازی کلیه محورهای روستایی منتهی به مراکز بخ های و شهرستان

26- تهیه و اجرای طرح های انون بحرانی تحت تاثیر فرسایش بادی

27- ایجاد فضاهای سبز و پارک جنگلی در محورهای ترانزیتی.

28- مرمت بناهای تاریخی و ایجاد موزه مردم شناسی.

29- ایجاد ادارات مرتبط با نیاز شهرستانکلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازدید امروز ۹۵
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۵۷ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۸۴ نفر
کل بازدیدکنندگان ۵۶۹۲۱۶ نفر
تعداد کاربران مهمان ۴۰ نفر
آماربازدیدکنندگان